Porozumienie o współpracy podpisane.

16 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Augustowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Augustowskim, Stowarzyszeniem „Polska Organizacja Wojskowa” i Zespołem Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie w sprawie współpracy obejmującej podejmowanie wspólnych działań na rzecz obronności Państwa i wychowania patriotyczno – obywatelskiego młodzieży polskiej. Porozumienie podpisali w imieniu Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, w imieniu POW : ppłk POW Piotr Augustynowicz – Komendant Główny POW oraz w imieniu ZST: Maciej Oleksy – Dyrektor Szkoły. W uroczystości uczestniczyli Członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie w osobach: Marek Dobkowski, Lech Haraburda i Andrzej Zarzecki oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie i Wiesława Jedlińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.
Strony porozumienia zadeklarowały współpracę na rzecz umacniania postaw patriotycznych w środowisku lokalnym, kultywowania polskich tradycji wojskowych, edukacji proobronnej młodzieży, podnoszenia poziomu sprawności fizycznej młodzieży, propagowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania patologiom społecznym.
Prace nad porozumieniem trwały kilka miesięcy. W ich trakcie nastąpiło nawiązanie i zacieśnienie współpracy między stronami.
Dzięki zawartemu porozumieniu od nowego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie będą mogli ochotniczo wstępować do funkcjonującego przy Szkole pododdziału POW. Dzięki temu będą mogli przechodzić szkolenia przygotowujące ich do służby w Wojsku Polskim i w innych formacjach mundurowych oraz do egzaminów na wyższe studia wojskowe.
Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do wstąpienia nie tylko w szeregi POW ale również do wyboru oferty edukacyjnej Szkoły z 70-letnią tradycją.