STATUT

STOWARZYSZENIA „POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA”

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Stowarzyszenie „Polska Organizacja Wojskowa”, zwane dalej POW jest organizacją proobronną młodzieży polskiej, kultywującą tradycję i historię Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914 – 1918/1919.
 2. Terenem działalności POW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również może ona prowadzić działalność poza granicami Państwa.
 3. Siedzibą władz naczelnych POW jest miasto Ełk.
 4. POW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw POW może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II.

Charakter, cele i środki działania POW.

 § 2.

 1. POW działa zgodnie z zasadami służby i wierności Ojczyźnie, biorąc sobie za wzór żołnierzy POW z lat 1914-1918/1919 i Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
 2. POW jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami Państwa.
 3. POW jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Zakazane jest wykorzystywanie struktur oraz symboli POW do prowadzenia działalności politycznej.

 § 3.

 1. Celem POW jest:
  • Służba Rzeczypospolitej Polskiej i działanie na rzecz umacniania jej niepodległości, a w razie potrzeby również jej obrona.
  • Wychowanie patriotyczno-obywatelskie młodzieży oparte na ideologii państwowej, w duchu wskazań Twórcy Niepodległości Polski- Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
  • Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, zdrowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
  • Kształtowanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu spraw proobronnych i bezpieczeństwa publicznego.
  • Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  • Krzewienie kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.
  • Szerzenie historii ojczystej i krzewienie polskości.

 § 4.

 1. POW realizuje swoje cele poprzez:
 • organizowanie obchodów i uroczystości patriotyczno-rocznicowych oraz roztaczanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
 • prowadzenie działalności bibliotekarskiej, wydawniczej i informacyjnej służącej popularyzacji POW i idei niepodległościowej,
 • zrzeszanie swoich członków w terenowych jednostkach organizacyjnych i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności wychowawczo-szkoleniowej,
 • tworzenie warunków do zaspakajania zainteresowań członków poprzez prowadzenie wykładów i ćwiczeń, organizowanie kursów i obozów z zakresu zagadnień proobronnych, sportów obronnych i wychowania patriotycznego,
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa publicznego,
 • kształcenie kadry instruktorskiej,
 • organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym, turystycznym, krajoznawczym i rekreacyjnym,
 • pomaganie ofiarom wypadków komunikacyjnych i katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych w kraju,
 • współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami i służbami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa i wychowania patriotyczno-obywatelskiego,
 • szerzenie wiedzy ekologicznej i działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych,
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych,
 • tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowo-badawczych i kulturalnych,
 • inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom oraz innym patologiom społecznym.

 § 5.

POW uznaje prawo każdego członka do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.

§ 6.

 1. POW może współpracować z organami władzy państwowej, administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, Resortem Obrony Narodowej oraz innymi służbami mundurowymi, Kościołem Rzymskokatolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi, a także z organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami POW.
 2. POW utrzymuje kontakty z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.

 

ROZDZIAŁ III.

Hymn, odznaki i symbole organizacyjne POW.

§ 7.

Hymnem POW jest utwór autorstwa Andrzeja Hałacińskiego i Tadeusza Biernackiego „My, Pierwsza Brygada”.

 

 § 8.

 1. Godłem POW jest Orzeł POW.
 2. Odznaką organizacyjną POW jest Krzyż POW.

§ 9.

 1. POW posiada sztandary i proporce.
 2. Prawo posiadania sztandarów i proporców przysługuje także terenowym jednostkom organizacyjnym POW.
 3. Wzory sztandarów i proporców oraz zasady ich przyznawania określa Zarząd Główny POW.

 

§ 10.

 1. Terenowe jednostki organizacyjne POW mogą posiadać nazwy i imiona.
 2. Zasady i tryb przyjmowania nazw i imion określa Zarząd Główny POW.

 

ROZDZIAŁ IV.

Prawa i obowiązki członków POW.

 § 11.

 1. Członkami POW mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym POW.

§ 12.

 1. Członkowie POW dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • członków rezerwy,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

 § 13.

 1. Członkiem zwyczajnym POW jest osoba deklarująca swój bezpośredni i osobisty udział w działalności POW oraz złoży pisemną deklarację członkowską.
 2. Członków zwyczajnych przyjmują prezesi terenowych jednostek organizacyjnych POW oraz Zarząd Główny POW.
 3. Osoby do lat 16 mogą należeć do POW za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 § 14.

 1. Członkami rezerwy POW mogą być członkowie zwyczajni POW, których działalność w POW zostaje z różnych powodów czasowo zawieszona.
 2. Decyzję o zmianie statusu członka zwyczajnego na członka rezerwy podejmują prezesi terenowych jednostek organizacyjnych POW na wniosek zainteresowanego.
 3. Prezesi terenowych jednostek organizacyjnych POW przywracają członka rezerwy, tzn. na jego wniosek zmieniają jego status na członka zwyczajnego.
 4. Przeniesienie w poczet członków rezerwy jest równoznaczne z utratą pełnionych funkcji w POW.

 § 15.

 1. Członkami wspierającymi POW mogą być:
 • osoby pełnoletnie, wyrażające wolę stałej współpracy i pomocy terenowym jednostkom organizacyjnym POW,
 • osoby prawne.
 1. Osoba prawna działa w POW przez swojego przedstawiciela.
 2. Członkowie wspierający składają pisemną deklarację członkowską.
 3. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 4. Członków wspierających przyjmują prezesi terenowych jednostek organizacyjnych POW.

 § 16.

 1. Członkiem honorowym POW może być osoba zasłużona dla POW.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny POW.
 3. Członkom honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

 § 17.

 1. Członkowie POW mają prawo:
 • uczestniczenia w zebraniach członków swoich terenowych jednostek organizacyjnych,
 • wypowiadania się, zgłaszania opinii i wniosków,
 • uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez POW,
 • noszenia symboli i odznak organizacyjnych,

§ 18.

 1. Członkowie POW mają obowiązek:
  • dbać o dobre imię i dobro POW,
  • przestrzegać Statutu POW,
  • wykonywać uchwały władz naczelnych POW,
  • brać czynny udział w działalności POW,
  • opłacać regularnie składki członkowskie.
 2. Członkowie rezerwy, wspierający i honorowi POW są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 19.

 1. Członkostwo w POW ustaje na skutek:
 • wystąpienia z POW,
 • skreślenia z listy członków POW,
 • śmierci członka POW.
 1. Wystąpienie z POW następuje w drodze złożenia pisemnego oświadczenia właściwemu prezesowi terenowej jednostki organizacyjnej POW.
 2. Skreślenie z listy członków POW następuje w wypadku naruszenia postanowień Statutu POW, niewypełniania obowiązków członkowskich, w tym nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 3. Decyzję o skreśleniu z listy członków POW podejmują prezesi terenowych jednostek organizacyjnych POW i władze naczelne POW.
 4. Od decyzji o skreśleniu z listy członków POW przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni do Sądu Honorowego POW.
 5. Skreślenie z listy członków POW powoduje pozbawienie praw członkowskich i utratę odznak organizacyjnych.

ROZDZIAŁ V.

Władze naczelne POW.

 § 20.

 1. Władzami naczelnymi POW są:
  • Walny Zjazd Członków POW,
  • Zarząd Główny POW,
  • Prezes Zarządu Głównego POW,
  • Komisja Rewizyjna POW,
  • Sąd Honorowy POW.

§ 21.

 1. Władze naczelne POW, za wyjątkiem Walnego Zjazdu Członków POW pochodzą z wyboru.
 2. Wybory do władz naczelnych POW odbywają się z zachowaniem następujących zasad:
 • nieograniczona liczba kandydatów,
 • pełne równouprawnienie kandydatów bez względu na płeć, stopień i staż członkowski w POW.
 1. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni POW, którzy ukończyli 16 lat i mają opłacone składki członkowskie.
 2. Nie można łączyć kilku funkcji jednocześnie we władzach naczelnych POW.
 3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania jednogłośnie postanowią inaczej.
 4. Za wybranych do władz naczelnych POW uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 5. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.
 6. Jeżeli liczba osób wybranych jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe.
 7. W wyborach dodatkowych w kolejnych głosowaniach biorą udział tylko kandydaci zgłoszeni do pierwszego głosowania, z tym że w kolejnych głosowaniach nie bierze udziału kandydat, który w poprzednim głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
 8. Kadencja władz naczelnych POW trwa dwa lata.
 9. Mandat członka władz naczelnych POW wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:
 • ustania członkostwa POW,
 • rezygnacji z mandatu,
 • odwołania ze składu władz lub odwołania danej władzy,
 • prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego POW,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 1. Po wygaśnięciu mandatu Prezesa Zarządu Głównego POW, mandaty pozostałych członków Zarządu Głównego POW wygasają w chwili wyboru nowego Prezesa Zarządu Głównego POW.
 2. Władze naczelne POW mogą odwoływać członków ze swojego składu. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu władze niezwłocznie uzupełniają swój stan osobowy przez wybór nowych członków. Liczba osób nowo wybranych w skład danej władzy w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa liczebności tej władzy określona przez Walny Zjazd.
 3. Odwołanie członka ze składu władz naczelnych POW może nastąpić uchwałą z powodu niewypełnienia przez niego przyjętych obowiązków, prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem POW oraz uchwałami władz naczelnych POW.
 4. Członkami władz naczelnych POW nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie władz naczelnych POW nie mogą pozostawać ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Zarząd Główny POW nie może odwołać Prezesa Zarządu Głównego POW.
 7. Uchwały władz naczelnych POW są podejmowane, jeżeli Statut POW nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy obliczaniu zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

§ 22.

 1. Najwyższą władzą POW jest Walny Zjazd Członków POW.
 2. Postanowienia Walnego Zjazdu są prawomocne, gdy bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
 3. W razie braku kworum Walny Zjazd odbywa się w drugim terminie określonym z góry przez Zarząd Główny POW. Postanowienia Zjazdu są w tym przypadku prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w Zjeździe.
 4. Walny Zjazd zwoływany jest raz na dwa lata przez Zarząd Główny POW.
 5. Uchwałę o terminie i miejscu Walnego Zjazdu oraz ordynację wyborczą ogłasza się najpóźniej 3 miesiące przed terminem Walnego Zjazdu.
 6. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany w określonym celu przez:
 • Zarząd Główny POW,
 • Komisję Rewizyjną POW z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych.
 1. Program obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu nie może być rozszerzony poza sprawy, dla rozpatrzenia których został zwołany.
 2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu musi zostać ogłoszone najpóźniej 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 § 23.

 1. Walny Zjazd decyduje o podstawowych sprawach ideowych, programowych i organizacyjnych POW.
 2. Wybiera Prezesa Zarządu Głównego POW i Zarząd Główny POW.
 3. Wybiera Komisję Rewizyjną POW i Sąd Honorowy POW.
 4. Na wniosek Komisji Rewizyjnej POW podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego POW za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi POW,
 5. Przyjmuje sprawozdania Zarządu Głównego POW, Komisji Rewizyjnej POW, Sądu Honorowego POW.
 6. Uchwala lub zmienia Statut POW wymaganą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uczestniczących w Walnym Zjeździe.
 7. Podejmuje decyzję o rozwiązaniu POW.
 8. Podejmuje uchwały i decyzje w sprawach nie należących do właściwości innych władz naczelnych POW.

 § 24.

 1. Zarząd Główny POW składa się z Prezesa Zarządu Głównego POW oraz czterech członków Zarządu, którzy spośród siebie wyłaniają Zastępcę Prezesa Zarządu Głównego POW i Skarbnika POW.
 2. Zarząd Główny POW kieruje działalnością POW, a w szczególności:
 • określa organizację i zasady swego działania,
 • tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju POW,
 • wykonuje zadania określone w Statucie POW i uchwałach Walnego Zjazdu POW,
 • przyjmuje plan pracy Zarządu Głównego POW i plan szkolenia POW na dany rok kalendarzowy,
 • kieruje bieżącą działalnością POW,
 • nadzoruje działalność finansową i zarządza majątkiem POW,
 • reprezentuje POW wobec władz państwowych, samorządowych, instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń, przy czym wymagane jest aby reprezentacja składała się z Prezesa Zarządu Głównego POW i chociażby jednego członka Zarządu Głównego POW,
 • nadaje i odbiera godność członka honorowego POW,
 • przyjmuje członków zwyczajnych POW,
 • skreśla członków zwyczajnych, rezerwy, wspierających w przypadku naruszenia Statutu POW,
 • powołuje i likwiduje terenowe jednostki organizacyjne POW,
 • wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę terenowych jednostek organizacyjnych POW oraz ocenia ich działalność,
 • zwołuje Walny Zjazd i Nadzwyczajny Walny Zjazd,
 • nadaje odznaki i odznaczenia organizacyjne,
 • nadaje imiona i nazwy terenowym jednostkom organizacyjnym POW,
 • sporządza sprawozdania z działalności dla Komisji Rewizyjnej POW oraz Walnego Zjazdu,
 • uchwala ordynację wyborczą na Walny Zjazd i Nadzwyczajny Walny Zjazd,
 • ustala wysokość składek członkowskich.
 1. Posiedzenia Zarządu Głównego POW odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego POW zwołuje Prezes Zarządu Głównego POW albo Zastępca Prezesa Zarządu Głównego POW.

§ 25.

 1. Prezes Zarządu Głównego POW:
 • kieruje działalnością Zarządu Głównego POW, wyznaczając jej wewnętrzną strukturę organizacyjną,

2) prowadzi korespondencję w imieniu POW,

 • powołuje i odwołuje prezesów terenowych jednostek organizacyjnych POW,
 • zgłasza wszelkie zmiany prawne w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika POW na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
 • stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji POW.
 1. Jeżeli Prezes Zarządu Głównego POW nie może pełnić swojej funkcji Zarząd Główny POW w ciągu 30 dni zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd dla wyboru nowego Prezesa Zarządu Głównego POW. Do czasu wyboru jego obowiązki pełni Zastępca Prezesa Zarządu Głównego POW.

 

 § 26.

 1. Komisja Rewizyjna POW jest organem kontroli wewnętrznej POW, a w szczególności:
 • kontroluje gospodarkę finansową POW,
 • kontroluje działalność władz naczelnych POW oraz prezesów terenowych jednostek organizacyjnych POW pod kątem przestrzegania przez nich Statutu,
 • przedstawia władzom naczelnym POW i prezesom terenowych jednostek organizacyjnych POW informacje, zalecenia i wnioski wynikające z kontroli,
 • przedstawia Walnemu Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Zarządu Głównego POW wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla niej,
 • stwierdza nieważność uchwał Zarządu Głównego POW i Prezesa Zarządu Głównego POW,
 • ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego POW.,
 • może zlecać realizację zadań kontrolnych biegłym i specjalistom,
 1. Komisja Rewizyjna POW składa się z co najmniej 3 członków wybieranych spośród pełnoletnich członków zwyczajnych POW przez Walny Zjazd.
 2. Komisja Rewizyjna POW konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając spośród członków Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

 § 27.

 1. Sąd Honorowy POW jest niezawisłą władzą sądowniczą POW, a w szczególności:
 • rozpatruje sprawy naruszenia Statutu POW oraz uchwał przez członków POW, prezesów terenowych jednostek organizacyjnych POW i władze naczelne POW,
 • rozpatruje apelacje członków POW skreślonych z POW lub w inny sposób ukaranych dyscyplinarnie przez prezesów terenowych jednostek organizacyjnych POW i władze naczelne POW,
 • rozstrzyga wszelkie spory między członkami POW oraz między tymi członkami a prezesami terenowych jednostek organizacyjnych POW i władzami naczelnymi POW,
 • dokonuje wykładni Statutu POW,
 1. Sąd Honorowy POW składa się z co najmniej 3 członków wybieranych spośród pełnoletnich członków zwyczajnych POW przez Walny Zjazd.
 2. Sąd Honorowy POW konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie Prezesa, Zastępcę Prezesa i Sekretarza.

 ROZDZIAŁ VI.

Struktura organizacyjna POW.

 § 28.

 1. POW jest zorganizowana w terenowe jednostki organizacyjne, które są powoływane i likwidowane uchwałą Zarządu Głównego POW.
 2. Na czele terenowych jednostek organizacyjnych POW stoją pełnoletni prezesi powoływani i odwoływani przez Prezesa Zarządu Głównego POW.
 3. Dopuszcza się tworzenie specjalistycznych terenowych jednostek organizacyjnych POW, np. kawaleryjskie, morskie, medyczne itd.
 1. Do zadań terenowych jednostek organizacyjnych POW należy:

1) kierowanie działalnością i reprezentowanie POW na danym terenie,

2) organizowanie i realizowanie planów szkoleniowych, szkoleń i przedsięwzięć statutowych,

3) wykonywanie uchwał władz naczelnych POW,

4) przyjmowanie i składanie sprawozdań oraz wniosków.

 1. Prezes terenowej jednostki organizacyjnej POW kieruje jej bieżącą działalnością, a w szczególności:

1) reprezentuje POW na danym terenie,

2) wydaje uchwały,

3) zarządza majątkiem terenowej jednostki organizacyjnej POW i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy wyznaczonego przez siebie skarbnika,

4) planuje i organizuje szkolenia oraz przedsięwzięcia statutowe,

5) realizuje plany szkoleniowe władz naczelnych POW,

6) wykonuje uchwały władz naczelnych POW,

7) przyjmuje i składa sprawozdania oraz wnioski,

ROZDZIAŁ VII.

Majątek POW.

 § 29.

 1. Majątek POW stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe. Majątek POW powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku POW, dochodów z ofiarności publicznej oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne oraz podmioty gospodarcze.
 2. Majątek POW służy do prowadzenia działalności statutowej POW i nie może być użyty do innych celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem POW.
 3. Składka członkowska POW jest obowiązkowa dla wszystkich członków zwyczajnych POW.
 4. Zarząd Główny POW określa wysokość składek członkowskich, zasady ich zbierania i podziału oraz tryb rozliczania, a także zasady i tryb udzielania ulg i zwolnień.
 5. Osobami upoważnionymi w imieniu POW do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są odpowiednio Prezes Zarządu Głównego POW i Skarbnik POW, działający łącznie.
 6. Prezes Zarządu Głównego POW i Skarbnik POW mogą udzielać pełnomocnictw prezesom terenowych jednostek organizacyjnych POW. Udzielenie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 ROZDZIAŁ VIII.

Postanowienia końcowe.

 § 30.

 1. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innym stowarzyszeniem, rozwiązania POW podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4  członków zwyczajnych uczestniczących w Walnym Zjeździe.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu POW, Walny Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku POW.
 3. Likwidatorem POW jest Zarząd Główny POW.