ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne.

§1.

Stowarzyszenie, zwane dalej – w treści Statutu – „Stowarzyszeniem”, działa pod nazwą „Stowarzyszenie Historyczne im. Polskiej Organizacji Wojskowej”.

§2.

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 2. Stowarzyszenie może zrzeszać obywateli polskich, przebywających stale za granicą.
 3. Obywatele polscy, przebywający stale za granicą i będący członkami Stowarzyszenia, mogą – zgodnie z prawem miejscowym – działać w środowisku Polonii.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§3.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Suwałki.

§4.

Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”.

§5.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Zarząd Stowarzyszenia posiada pieczęć okrągłą z napisem – w otoku – „Zarząd Stowarzyszenia Historycznego im. P.O.W.”, w środku pola Krzyż POW.

§6.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków i stowarzyszeń.
 2. Decyzję w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń i związków stowarzyszeń podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II.

Symbole Stowarzyszenia.

§7.

Świętem Stowarzyszenia jest dzień 22 października.

§8.

Hymnem Stowarzyszenia jest Marsz Pierwszej Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego.

§9.

 1. Symbolami Stowarzyszenia są:

1) Sztandar Stowarzyszenia,

2) Odznaka organizacyjna Stowarzyszenia, którą jest Krzyż POW,

3) Orzeł POW.

 1. Zasady używania symboli Stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III.

Cele ideowe i program działania Stowarzyszenia.

 

§10.

 1. Stowarzyszenie bierze sobie za wzór Twórcę Niepodległości Polski Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz Jego żołnierzy z lat 1914-1921.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków mieszkających poza granicami Państwa.
 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem apolitycznym, apartyjnym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Zakazane jest wykorzystywanie struktur oraz symboli Stowarzyszenia do prowadzenia działalności politycznej.

§11.

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) wychowanie patriotyczno-obywatelskie młodzieży oparte na ideologii państwowej, w duchu wskazań Twórcy Niepodległości Polski- Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

2) kultywowanie pamięci o żołnierzach Polskiej Organizacji Wojskowej i ich walce o Niepodległość Polski w latach 1914-1920,

3) propagowanie wiedzy historycznej dotyczącej powstania oraz walki o Niepodległość Polski 1 Kompanii Kadrowej, Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej w latach 1914-1920,

4) propagowanie wiedzy historycznej dotyczącej życia i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,

5) stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, zdrowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,

6) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym,

7) upowszechnianie kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

 

§12.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie obchodów i uroczystości patriotyczno-rocznicowych oraz roztaczanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,

2) prowadzenie działalności bibliotekarskiej, wydawniczej i informacyjnej służącej popularyzacji idei Stowarzyszenia,

3) prowadzenie wśród swoich członków całorocznej działalności wychowawczo-szkoleniowej,

4) tworzenie warunków do zaspakajania zainteresowań swoich członków poprzez prowadzenie wykładów z historii, zajęć sportowych oraz organizowanie kursów, obozów i szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu a także wychowania patriotycznego,

5) organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym, turystycznym, krajoznawczym i rekreacyjnym,

6) pomaganie ofiarom wypadków komunikacyjnych i katastrof oraz klęsk żywiołowych,

7) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami i służbami powołanymi do działania w zakresie wychowania patriotyczno-obywatelskiego,

8) szerzenie wiedzy ekologicznej i działanie na rzecz ochrony środowiska,

9) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

10) działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych,

11) upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych,

12) tworzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowo-badawczych i kulturalnych,

13) inicjowanie i realizowanie programów profilaktycznych przeciwdziałających uzależnieniom oraz innym patologiom społecznym.

 1. W szczególności Stowarzyszenie włączać będzie do swej działalności młodzież.

 

§13.

Stowarzyszenie uznaje prawo każdego swojego członka do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.

 

ROZDZIAŁ IV.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.

 

§14.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§15.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

 

§16.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest osoba deklarująca swój bezpośredni i osobisty udział w działalności Stowarzyszenia oraz złoży pisemną deklarację członkowską.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje do Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Osoby do lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§17.

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być:
 • osoby pełnoletnie, wyrażające wolę stałej współpracy i pomocy Stowarzyszeniu,
 • osoby prawne.
 1. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członkowie wspierający składają pisemną deklarację członkowską.
 3. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§18.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia.
 3. Członkom honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

 

 

§19.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
 • uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia,
 • wypowiadania się, zgłaszania opinii i wniosków,
 • uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • noszenia symboli Stowarzyszenia.

 

§20.

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  • dbać o dobre imię i dobro Stowarzyszenia,
  • przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,
  • wykonywać uchwały władz Stowarzyszenia,
  • brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
  • opłacać regularnie składki członkowskie.
 2. Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§21.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 • skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
 • śmierci członka Stowarzyszenia.
 1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje w drodze złożenia pisemnego oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w wypadku naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia, niewypełniania obowiązków członkowskich, w tym nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 3. Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Od decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni do Sądu Honorowego.
 5. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia powoduje pozbawienie praw członkowskich i odznak organizacyjnych.

 

ROZDZIAŁ V.

Władze Stowarzyszenia.

 

§22.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walny Zjazd Członków,
  • Zarząd Stowarzyszenia,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Honorowy.

§23.

 1. Władze Stowarzyszenia, za wyjątkiem Walnego Zjazdu Członków pochodzą z wyboru.
 2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się z zachowaniem następujących zasad:
 • nieograniczona liczba kandydatów,
 • pełne równouprawnienie kandydatów bez względu na płeć i staż członkowski w Stowarzyszeniu.
 1. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy ukończyli 16 lat i mają opłacone składki członkowskie.
 2. Nie można łączyć kilku funkcji jednocześnie we władzach Stowarzyszenia.
 3. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania jednogłośnie postanowią inaczej.
 4. Za wybranych do władz Stowarzyszenia uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 5. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.
 6. Jeżeli liczba osób wybranych jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe.
 7. W wyborach dodatkowych w kolejnych głosowaniach biorą udział tylko kandydaci zgłoszeni do pierwszego głosowania, z tym że w kolejnych głosowaniach nie bierze udziału kandydat, który w poprzednim głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
 8. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
 9. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:
 • ustania członkostwa,
 • rezygnacji z mandatu,
 • odwołania ze składu władz lub odwołania danej władzy,
 • prawomocnego orzeczenia Sądu Honorowego,
 • skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 1. Po wygaśnięciu mandatu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, mandaty pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wygasają w chwili wyboru nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Władze Stowarzyszenia mogą odwoływać członków ze swojego składu. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu władze niezwłocznie uzupełniają swój stan osobowy przez wybór nowych członków. Liczba osób nowo wybranych w skład danej władzy w trakcie kadencji nie może być większa niż połowa liczebności tej władzy określona przez Walny Zjazd Członków.
 3. Odwołanie członka ze składu władz Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą z powodu niewypełnienia przez niego przyjętych obowiązków, prowadzenia działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami władz Stowarzyszenia.
 4. Członkami władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 5. Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą pozostawać ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Zarząd Stowarzyszenia nie może odwołać Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy obliczaniu zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

§24.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Członków.
 2. Postanowienia Walnego Zjazdu są prawomocne, gdy bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
 3. W razie braku kworum Walny Zjazd odbywa się w drugim terminie określonym z góry przez Zarząd Stowarzyszenia. Postanowienia Zjazdu są w tym przypadku prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w Zjeździe.
 4. Walny Zjazd zwoływany jest raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Uchwałę o terminie i miejscu Walnego Zjazdu oraz ordynację wyborczą ogłasza się najpóźniej 3 miesiące przed terminem Walnego Zjazdu.
 6. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany w określonym celu przez:
 • Zarząd Stowarzyszenia,
 • Komisję Rewizyjną z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych.
 1. Program obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu nie może być rozszerzony poza sprawy, dla rozpatrzenia których został zwołany.
 2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu musi zostać ogłoszone najpóźniej 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

 

§25.

 1. Walny Zjazd decyduje o podstawowych sprawach ideowych, programowych

i organizacyjnych Stowarzyszenia.

 1. Wybiera Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Wybiera Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy.
 3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za okres pomiędzy zjazdami zwykłymi Stowarzyszenia.
 4. Przyjmuje sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego.
 5. Uchwala lub zmienia Statut Stowarzyszenia wymaganą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych uczestniczących w Walnym Zjeździe.
 6. Podejmuje decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 7. Podejmuje uchwały i decyzje w sprawach nie należących do właściwości innych władz Stowarzyszenia.
 8. Nadaje i odbiera godność członka honorowego Stowarzyszenia.

 

§26.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa Zarządu oraz minimum czterech członków Zarządu, którzy spośród siebie wyłaniają Zastępcę Prezesa Zarządu i Skarbnika Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
 • określa organizację i zasady swego działania,
 • tworzy warunki do realizacji strategii rozwoju Stowarzyszenia,
 • wykonuje zadania określone w Statucie i uchwałach Walnego Zjazdu Członków,
 • prowadzi korespondencję w imieniu Stowarzyszenia,
 • zgłasza wszelkie zmiany prawne w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszym Statucie,
 • stoi na straży jedności, zasad ideowych i tradycji Stowarzyszenia.
 • przyjmuje plan pracy Zarządu Stowarzyszenia i plan wychowawczo-szkoleniowy na dany rok kalendarzowy,
 • kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • nadzoruje działalność finansową i zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
 • reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz państwowych, samorządowych, instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń, przy czym wymagane jest aby reprezentacja składała się z Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i chociażby jednego członka Zarządu Stowarzyszenia,
 • przyjmuje członków zwyczajnych,
 • skreśla członków zwyczajnych i wspierających w przypadku naruszenia Statutu Stowarzyszenia,
 • zwołuje Walny Zjazd i Nadzwyczajny Walny Zjazd,
 • nadaje odznaki organizacyjne,
 • sporządza sprawozdania z działalności dla Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zjazdu,
 • uchwala ordynację wyborczą na Walny Zjazd i Nadzwyczajny Walny Zjazd,
 • ustala wysokość składek członkowskich.
 1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia albo Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 1. Jeżeli Prezes Zarządu Stowarzyszenia nie może pełnić swojej funkcji, to Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd dla wyboru nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Do czasu wyboru jego obowiązki pełni Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

 

§27.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, a w szczególności:
 • kontroluje gospodarkę finansową Stowarzyszenia,
 • kontroluje działalność władz Stowarzyszenia pod kątem przestrzegania przez nie Statutu Stowarzyszenia oraz przepisów obowiązującego prawa,
 • przedstawia władzom Stowarzyszenia informacje, zalecenia, polecenia i wnioski wynikające z kontroli,
 • przedstawia Walnemu Zjazdowi sprawozdanie ze swojej działalności oraz ocenę działalności Zarządu Stowarzyszenia wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla niego,
 • stwierdza nieważność uchwał Zarządu Stowarzyszenia i poleceń Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
 • ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia,
 • może zlecać realizację zadań kontrolnych biegłym i specjalistom,
 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków wybieranych spośród pełnoletnich członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walny Zjazd.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając spośród członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

 

 

§28.

 1. Sąd Honorowy jest niezawisłą władzą sądowniczą Stowarzyszenia, a w szczególności:
 • rozpatruje sprawy naruszenia Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał przez członków Stowarzyszenia i władze Stowarzyszenia,
 • rozpatruje apelacje członków Stowarzyszenia skreślonych z listy członków Stowarzyszenia lub w inny sposób ukaranych dyscyplinarnie przez władze Stowarzyszenia,
 • rozstrzyga wszelkie spory między członkami Stowarzyszenia oraz między tymi członkami a władzami Stowarzyszenia,
 • dokonuje wykładni Statutu,
 1. Sąd Honorowy składa się z co najmniej 3 członków wybieranych spośród pełnoletnich członków zwyczajnych przez Walny Zjazd.
 2. Sąd Honorowy konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie Prezesa, Zastępcę Prezesa i Sekretarza.

ROZDZIAŁ VI.

     Majątek Stowarzyszenia.

 

§29.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z ofiarności publicznej oraz dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy publiczne oraz podmioty gospodarcze.
 3. Majątek Stowarzyszenia służy do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia i nie może być użyty do innych celów lub w sposób sprzeczny ze Statutem.
 4. Składka członkowska w Stowarzyszeniu jest obowiązkowa dla wszystkich członków zwyczajnych.
 5. Zarząd Stowarzyszenia określa wysokość składek członkowskich, zasady ich zbierania i podziału oraz tryb rozliczania, a także zasady i tryb udzielania ulg i zwolnień.
 6. Osobami upoważnionymi w imieniu Stowarzyszenia do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są odpowiednio Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnik Stowarzyszenia, działający łącznie.

ROZDZIAŁ VII.

Postanowienia końcowe.

 

§30.

 1. Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innym stowarzyszeniem, rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4  członków zwyczajnych uczestniczących w Walnym Zjeździe.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.